گروه آموزشی پایه دوم

به نام خداوند زیبایی ها

سلام

به وبلاگ خودتان خوش آمدید.

همکاران عزیز لطفا نظر بدهید.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 21:56  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

باسمه تعالي

سئوالات چند گزينه اي پايه پنجم ابتدايي

هديه هاي آسماني

1. در شعر خدا از كلمه ( بي تو ) چه كسي مي باشد ؟

الف ) حضرت علي             ب) پيامبر                  ج ) خدا             د )  امام

2. رنگين كمان را با وجود چه كسي داريم ؟

الف ) خدا                       ب ) خودمان             ج ) خور شيد             د )  باران

3. خداوند به يعقوب پيامبر چه هديه اي عطا كرده بود ؟

الف ) ثروت               ب ) پول           ج ) كودكي به نام يوسف              د )  مقام  

4. منظور از خورشيد در چاه چه كسي است ؟

الف ) يعقوب            ب ) اسماعيل           ج ) ابراهيم                     د )  يوسف

5. حضرت يعقوب چند پسر داشت ؟

الف ) 8                       ب ) 11                 ج ) 12                         د )  10 

6. يكي از اصول اعتقادي ما مسلمانان چيست ؟

الف ) توحيد               ب ) معاد              ج ) عدل                      د )  هر سه مورد

7. چه كسي از همه به ما نزديك تر است ؟

الف ) پدر                        ب ) مادر                 ج ) معلم              د )  خداوند

8. الله الصمد  يعني چه ؟

الف ) خدايكتاست                                         ب ) خدا همانندي ندارد                            

ج ) خداوند بي نياز است                                 د )  هيچكدام

9. چه كسي به عبادتگاه مريم نزديك شد ؟

الف ) حضرت محمد                                        ب ) حضرت عيسي      

ج )  حضرت موسي                                         د )  حضرت زكرياي نبي

10. فرزند حضرت مريم كه بود ؟

الف ) حضرت عيسي  (ع)                                  ب ) حضرت موسي  (ع)  

ج ) حضرت محمد (ع)                                        د )  حضرت يعقوب (ع)

11. كتاب انجيل بر كدامين پيامبر بود؟

الف ) عيسي (ع)         ب ) موسي (ع)         ج ) ابراهيم (ع)         د )  هيچكدام 

12. ما مسلمانان چرا به حضرت عيسي مسيح (ع)  احترام مي گذاريم ؟

الف ) با تقوا بود                                      ب ) با ايمان بود     

ج ) پاكدامن بود                                       د )  هر سه مورد

13.جعفربن ابي طا لب براي نجاتش چه سوره اي خواند ؟

الف ) سوره يونس                                       ب ) سوره مريم   

 ج ) سوره يوسف                                          د )  سوره توحيد   

14. مردم قبل از اسلام چه كارهايي انجام مي دادند ؟

الف ) بت مي پرستيدند                                   ب ) زور گويي مي كردند

  ج ) مال يتيم مي خوردند                              د )  هر سه مورد

15.مردم بعد از اسلام چه كارهايي انجام مي دادند ؟

الف ) خداي يگانه را مي پرستيدند                        ب ) كارهاي زشت انجام نمي دادند  

 ج ) مال يتيم نمي خوردند                                       د )  هر سه مورد

16.سهيل قرا ر بود با دو نفر ديگر چه چيزي بسازند ؟

الف ) قايق                ب ) كاردستي                ج ) آدم برفي                  د )  ميز 

17. آخرين پيامبر خداكدام است ؟

الف )ابراهيم(ع)       ب )  عيسي(ع)        ج ) موسي(ع)      د )  حضرت محمد(ص)

18. پيامبران خدا چه ويژگيهايي داشتند ؟

الف ) راست گو                 ب ) پاكدامن      ج ) امين                 د )  هر سه مورد

19. نام كتاب آسماني ما مسلمانان چيست ؟

الف ) انجيل                     ب ) صحف           ج ) تورات            د )  قر آن

20. كتابي كه از سوي خدا به ميان ما انسانها آمده است توسط چه كسي بود ؟

الف )جبرئيل                 ب ) فرشته          ج ) پيامبر              د )  هيچكدام 

21. اولين مردي كه به دين اسلام ايمان آورد چه كسي بود ؟

الف )ابو سفيان                                                  ب ) ابو موسي    

ج ) جعفربن ابي طالب                                     د )  حضرت علي (ع)

22. هارون برادر كه بود ؟

الف )حضرت محمد                                 ب ) جعفربن ابي طالب   

 ج ) حضرت موسي                                   د )  هيچكدام 

23. در چه مرا سمي بود كه پيامبر حضرت علي (ع) را به جانشيني خود انتخاب كرد ؟

الف ) عيد قربان                                                 ب ) عيد غدير  

 ج )  عيد فطر                                                     د )  مراسم حج 

24. اين سخن از چه كسي است ؟

شايسته نيست كه مسلمان چيزي از مال كسي را بردارد جز بارضايت او .

الف ) امام حسين (ع)                                         ب ) حضرت عيسي (ع)        

ج ) حضرت موسي (ع)                                        د )  حضرت محمد(ص)   

25. اين سخن كه (( پروردگارم مرا تا هنگامي كه زنده ام به اداي نماز و زكات نيكي  به پدرو مادرم سفارش كرده است )) از كدامين پيامبر است ؟

الف ) حضرت موسي(ع)                                     ب ) حضرت عيسي(ع)

 ج ) حضرت نوح  (ع)                                           د )  حضرت ابراهيم (ع)

 

فارسي 

1 . هرگاه به آخر كلمه ها /  نده اضافه شود ........ساخته ميشود ؟

 الف ) صفت                      ب )فعل                ج ) نهاد                 د )   گزاره

2 . مخالف كلمه ي دانا كدام است ؟

الف ) بينا                             ب )  شنوا           ج )  نادان          د )   دانشمند   

3 . معناي كلمه ي خطا كدام است ؟

الف ) گناه                        ب ) اشتباه          ج )  راست           د )   گزينه 1 و 2  

4 . منا دا  را مشخص كن ؟ 

الف ) خدا                     ب )  رب               ج )  پروردگار             د )   خدايا  

5 . ويژ گي ها ي كتاب خوب كدام است ؟

الف ) پر محتوا                ب )  آموزنده    ج ) مفيد                   د )   هر  سه مورد 

6 . در گذ شتگا ن پرندگا ن بودند كه به آن پرند ه ........... مي گفتند .

الف )نا مه رسا ن         ب ) نا مه گير          ج ) نا مه بر                 د )  نا مه آ ور   

7 . هم معني  كلمه ي مشهو ركدا م است ؟

الف )شروع               ب )  معروف            ج )  شهرت               د )   گوناگون    

8 . نويسنده وشا عر   مي تواند به چيزها ي بي جان جان بدهد واز زبان آ ن ها  صحبت كند كه اين كا ر به كدام مفهوم اشا ره مي كند ..

الف ) حرف زدن                                 ب )  صحبت كردن       

 ج ) گزينه 1 و 2                                     د )   جا ن بخشي به اشيا  

9 . كدام كتاب لغت نامه نيست ؟

الف )فرهنگ دهخدا                                      ب )  فرهنگ معين       

ج )  فرهنگ سخن                                         د )شا هنا مه فردوسي

10 . كدام دسته ازكلمات زير با هم ديگر هم خانواده نيستند ؟   

الف ) كتاب  كتب   مكتب                                 ب )  درس     مدرسه    مدارس 

ج ) اختلاف   مختلف   اختلافات                       د )   معروف  مشهور     نامدار 

11 . شعر نا برده رنج گنج ميسر نمي شود .  مزدآ ن گرفت  جان برادر كه كار كرد ازكيست

الف )نظامي              ب ) فردوسي       ج )  حافظ               د )  سعدي   

12 . گزاره چيست ؟

الف )خبري است كه درباره ي نهاد داده مي شود     

ب ) قسمتي از جمله استكه درباره نهاد داده مي شود     

ج ) دو كلمه كه معني آنها يكي باشد .                          

 د )  هيچ كدام

13 . كلمه ها ي دان - كوه و درد به ترتيب با كدام پسوند مناسب تركيب مي شوند ؟

الف ) سار - گر - نده                         ب ) نده - سار - مند    

 ج ) ناك - مند - زار                        د )  زار - سار - ناك 

14 . مترادف كلمه هاي حريق - سخن وشتاب به ترتيب كدام كلمه ها هستند ؟

الف )حرف - عجله - آتش سوزي                   ب ) آتش نشاني - حرف - عجله 

ج ) آتش سوزي  - حرف - عجله                    د )   آتش سوزي - حرف - عاقبت

15 . ماد راه بزرگان را خواهيم پيمود . زمان فعل كدام است ؟

الف ) حال                ب ) مستقبل            ج )  آينده              د )   گزينه 2 و 3

16 . مفرد كلمه هاي اعماق - معادل - اوايل   به ترتيب كدام است ؟

الف ) اول  معدن   عميق                              ب ) معدن    اول    عمق   

ج ) عمق    معدن    اول                                د )  عمق    معدن    آخر 

كدام دسته از كلمه ها ي زير مخالف هم نيستند ؟

الف ) جنگ وصلح                                ب )  خدمت وخيانت   

 ج )  اول و دوم                                    د )گريه وخنده 

18 . شعر داراي چه قسمت هايي است ؟   

الف )وزن            ب) آهنگ                       ج )  قافيه                 د ) هرسه مورد

19 . كدام دسته از كلمات زير با هم مترادف نيستند ؟ 

الف ) درست وبه جا                                        ب )  فكر كردن وانديشيدن      

 ج ) اشباح و پديده هاي ترسناك                         د )  راست ودروغ    

20 . به كلمه هايي مانند ( كه  ولي    و    با   اما   ) كه دو جمله را به هم مربوط مي كند چه مي گويند ؟

الف )حروف اشاره                                     ب ) حروف ربط         

ج )  حروف پيوند                                        د )  گزينه 2 و 3

21 . در جمله هاي  من پاييز را جارو ميكنم ، زمستان را پارو مي كنم وتابستان را مي شويم . مفعول به ترتيب كدام است ؟  

الف ) زمستان ،  جارو ،   پارو                                 ب )  پاييز  ،  زمستان  ،  تابستان 

ج ) جارو ،  پارو                                                د )   پارو مي كنم ،مي شويم 

22 . در شعر تو نيكي مي كن و در دجله انداز     كه ايزد در بيابانت دهد باز  قافيه كدام است  ؟

الف ) دجله انداز                                            ب ) انداز ، باز        

ج )  دجله انداز ، دهد باز                             د )دهد بازوبيابان

23 . معادل كلمه هاي (كامپيوتر - هلي كوپتر - آدرس  ) كدام گزينه مي باشد .

الف )رايانه - بالگرد - نشاني               ب ) يارانه - هلي كپتر - نشاني 

ج ) بند - بالگرد - نشاني                  د )  هيچ كدام

24 . كدام گزينه زمان گذشته را نشان مي دهد ؟

الف ) او رفته است                            ب )او خوابيده است   

 ج ) او نشسته است                            د )  او تشنه است

25 . گر در كلماتي مانند ( سفال گر -  آهنگر  ) يعني چه ؟

الف )جا و مكان                                     ب ) شغل وكار     

ج )  وقت و زمان                                    د)جا وزمان

26 . كدام يك از كلمات زير مفرد است ؟

الف ) اقيانوس                           ب )معادن            ج ) مدارس          د )  نقاط

27 . كدام يك از كلمات زير نشانه  ي مفعول مي باشد ؟

الف ) نهاد                        ب ) گزاره                ج )  را                    د )  فعل  

28 . فاعل فعل ها ي ( بودند    آمد  رفتيم    ) به ترتيب كدام است ؟

الف )  او    ما   آنها                                 ب )  آنها      او     شما     

ج ) من     تو    او                                      د )   ما   شما    انها  

29 . در جمله ي ( او كودك را روي صندلي نشاند ) مفعول كدام كلمه است ؟

الف )كودك             ب )  روي                     ج )  صندلي                د )   نشانه 

30 . املاي كدام كلمه درست است ؟

الف ) نماز گذار        ب )  تراوت              ج ) عزمت                د )  خستگي نا پذير

31 . معني كلمه هاي ( سعادت  وصداقت ) به ترتيب كدام است ؟

الف )راستگويي وخوشبختي                       ب )  خوشبختي و راستگويي   

ج )سلامت و صداقت                                     د )   شهادت و سلامت 

32 . به فعلي كه در زمان حال انجام گيرد چه مي گويند ؟

الف )ماضي                ب )  مضارع                 ج ) آينده            د )  مستقبل   

33 . كدام كلمه با توجه به معناي آن غلط نوشته شده است ؟  

الف ) بر خواست : بلند شد                                   ب ) نشانه : كاشت  

ج ) مي شويد : تميز مي كند                              د )  ايثار : فداكاري

34 . شعر چشمه وسنگ از كدام شاعر است ؟

الف ) فردوسي       ب )  ملك الشعراي بهار       ج )  سعدي                د )   حافظ

35 . اولين ماه شمسي ..........است و....... روز است .

الف ) بهار و 354 روز                     ب )  فروردين و 354 روز   

ج ) فروردين و 31 روز                      د )   محرم و 365 روز

36 . فعلي كه به يك شخص نسبت مي دهيم وفعلي كه به بيش از يك شخص نسبت مي دهيم به ترتيب مي گويند  ؟

الف ) جمع ومفرد                                             ب )  مفرد و جمع      

 ج ) اول شخص وسوم شخص                           د ) اول شخص و دوم شخص مفرد 

37 با توجه به جمع و مفرد كدام گزينه صحيح است ؟

الف ) دانشمندان ،   بزرگان                     ب )  يونان ،  مصر  

ج )  گرسنگان ،  تشنه                             د )  كارگاه ، نسخه

38 . كدام يك از كلمات زير هم خا نواده ي طب نيستند ؟

الف ) طالب                ب )  طبيب                 ج ) طبابت                   د )   مطب

39 . در بيت زير قافيه كدام است ؟

زكوشش به هر چيز خواهي رسيد              به هر چيز كماهي رسيد

الف ) رسيد - رسيد                                  ب )  خواهي - كماهي       

ج )  خواهي رسيد                                      د )  كماهي رسيد

تاريخ

1 . دين اسلام از سر زمين ...........طلوع كرد .

الف )ايران            ب )  عربستان            ج )  عراق                  د )   تركمنستان

2 . نخستين كساني كه به دين اسلام ايمان آوردند چه كساني بودند .

الف ) حضرت علي وحضرت خديجه             ب ) حضرت علي  و حضرت زهرا    

ج ) امام حسن وامام حسين                            د )   حضرت علي وحضرت ابولفضل

3 . مهمترين شهر عربستان.........  نام داشت .

الف ) مكه                 ب )  مدينه                  ج )  رياض                    د )   يثرب   

4 . مسلمانان به سر پرستي ........ به حبشه هجرت   كردند .

الف ) عباس      ب )  جعفربن ابيطالب      ج )  حضرت علي           د )   امام حسن 

5 . چرا به پيامبر محمد امين مي گفتند ؟

الف )چون پاكدامن ودرستكار بود          ب )  چون خوش اخلاق بود    

ج ) چون به مردم كمك مي كرد              د )   هيچكدام

6 . جنگ براي حفظ دين و دفاع از مسلمانان ....... ناميده مي شود .

الف ) حفظ اسلام                              ب )  جنگ دين    

ج )  حفظ دين                                    د ) جهاد و در راه خدا

7 . د رآينده مسلمانان سر زمين ساسانيان را فتح خواهند كرد اين گفته ي كدام بزرگوار است .

الف ) حضرت علي            ب )  پيامبر             ج )  امام حسن      د ) امام حسين 

8 . نام سر دسته ي مخالفان پيامبر در مكه چه بود   ؟

الف )ابو سفيان      ب )  معاويه                     ج )يزيد                   د )   الف و ب  

9 . مهمترين كار پيامبر د رمدينه چه بود ؟

الف )تبليغ اسلام                                          ب )  مسلمان كردن مردم        

 ج ) تشكيل حكومت اسلامي                      د ) دوستي با مردم

10 . پس از رحلت پيامبر مسلمانان بر سر چه موضوعي اختلاف پيدا كردن ؟

الف ) تشييع خبازه                                    ب )  خلافت        

 ج )  دفن آن حضرت                              د )   الف و ج صحيح است

11 . با كسي پيمان بستن و از دستوراتش اطاعت كردن چه نام دارد  ؟

الف )بيعت                        ب )  عصر      ج )  پيمان                        د )   قسم    

12 . د ر زمان كدام خليفه مسلمانان حكومت ساسانيان را شكست دادند ؟

الف) ابوبكر                    ب)عثمان                 ج) علي (ع)                    د)  عمر

13 . مركز خلافت حضرت علي چه شهري بود ؟

الف ) مدينه                       ب )  مكه                 ج )  كوفه             د )   رياض 

14 . كتاب نهج  البلاغه سخنان ارزشمند كدام شخصيت است ؟

الف ) امام سجاد(ع)                             ب )  امام علي (ع)      

ج )  امام حسين  (ع)                              د )   حضرت محمد (ع)

15 . حضرت علي د رچه تاريخي به شهادت رسيد ند ؟

الف ) 19 رمضان      ب ) 20 رمضان        ج ) 22 رمضان                د )   21 رمضان

16 . حضرت علي در جنگ ....... خوارج  را شكست داد ند   ؟

الف ) ما ر قين                 ب )  بدر                      ج )  احد            د )   نهروان

17. حضرت علي به دست ...........  به شهادت رسيد ؟

الف ) عمر                      ب ) عثمان            ج )  ابن ملجم            د )   يزيد  

18 . من براي زنده نگاه داشتن دين اسلام وامر به معروف ونهي از منكر قيام كرده ام . اين سخن از كيست؟

الف ) امام حسن(ع)                       ب )  امام حسين (ع)      

ج )  امام علي (ع)                          د )   حضرت محمد ( ص )

19 مو سس سلسله بني اميه و بني عباس به ترتيب چه كساني بودند؟

الف )معاويه و يزيد                                  ب )  معاويه وابو مسلم  خراساني 

ج )ابو مسلم خراساني و معاويه                        د )   هيچ كدام 

20 در زمان حكومت ........ قبايل ترك به ايران آمدند .

الف )ساسانيان   ب )  خوارزمشاهيان       ج )  سلجوقيان          د )   سامانيان  

مدني

1 . يكي از راههاي حفظ استقلال .......... و خود داري از ....... است

الف )صرفه جويي و اسراف                      ب )  صرفه جويي ومصرف

ج ) مصرف و صرفه جويي                          د )  صرفه جويي وتوليد

2 . حكومت جمهوري اسلامي بر پايه ي ..... استوار است .

الف ) قران       ب )  امامان        ج )  ايمان به خدا       د )   الف و ب  صحيح است

3 . بيش از ...... درصد مردم ايران به جمهوري اسلامي راي دادند ؟

الف ) 89                      ب )  90                  ج )  98                د )   100

4 . قوانين را اجراع مي كند ؟

الف ) قوه ي مقننه                           ب )  قوه ي مجريه   

 ج )  قوه ي قضاييه                          د )   رهبري

5 . مهمترين هر كشور قانون ........ است

الف ) مدني                ب )  اجتماعي              ج )  اساسي                 د )   الف و ب صحيح است

6 . به شكايات واختلافات مردم رسيدگي مي كنند ؟

الف ) قوه ي مقننه                           ب )  قوه ي مجريه   

 ج )  قوه ي قضاييه                          د )   رهبري

7 . در جمهوري اسلامي ايران مهمترين وظيفه حكومت چيست ؟

الف ) پاسداري از دين اسلام                           ب )  اجراي قوانين اسلامي 

ج ) اجراي عدالت                                               د )   الف و ب

8 . مانبايد بگذاريم بيگانگان در كشور ما دخالت كنند اين يعني ؟

الف ) استقلال       ب )  آ زادي            ج )  پاسداري از اسلام              د )  بهبو د زندگي مردم

9 . بالاترين مقا م كشور مقام     ....... است .

الف )رئيس جمهور              ب )  رئيس مجلس              ج )  رهبري               د )   هيچ كدام 

10 .......... قوانين را تصويب مي كند .

الف ) قوه ي مقننه                           ب )  قوه ي مجريه   

 ج )  قوه ي قضاييه                          د )   رهبري

جغرافي

1 . مركز استان چيست   ؟

الف )بزرگترين شهر هر استان                        ب )  پر رفت و آ مد ترين شهر استان

د) بازار هراستان                                              ج )   الف وب صحيح است  

2 . پرجمعيت ترين شهر هاي ايران كدام است ؟

الف )  مشهد - تبريز - اصفهان                              ب ) مشهد - اصفهان - يزد 

ج)  مشهد - تبريز - يزد                                        د ) تهران- مشهد اصفهان

3 . دوتن از محصولاتي كه به ساير كشورها صادر مي شود را نام ببريد ؟

الف ) خرما و گندم                                   ب )  جو وگندم   

ج )  پسته و گندم                                  د )پسته و خرما

4 . مهم ترين استان توليد چاي كشور چه نام دارد ؟

الف ) مازندران           ب )  گيلان                ج ) گلستان                     د )  تهران 

5. بيشترين منابع نفت ايران در ........ كشور قرار دارد  .

الف ) شمال غربي                      ب )  جنوب شرقي      

ج )  جنوب غربي                       د )   شمال شرقي

6. كدام استانها بيشترين صنايع كشور را در خود جاي دادند ؟

الف ) تبريز-  تهران                           ب )  تهران - اصفهان 

ج ) اصفهان - تبريز                            د )   تهران - مشهد

7 . پايتخت تركمنستان شهر ........    است  

الف )عشق آباد                 ب )  اسلام آباد                  ج )  نخجوان      د )   هيچ كدام  

8 . بيابان وسيع تركمنستان ........ نام دارد

الف )آق قوم                       ب )  قره قوم                   ج )  قار قوم                د )   قوم 

9 . جمهوري آذربايجان داراي منابع معدني مانند .....و .... است .

الف ) گازو نفت                                 ب )  نفت و آلو مينيوم     

 ج )  گاز و آلومينيوم                       د )   مس و گاز

10 . دو قسمت آذربايجان به وسيله كدام كشور از يكديگر جداشدند؟

الف ) ارمنستان                       ب )  افغانستان                       ج )  تركمنستان                  د )  ايران 

 

 

رياضيات :

1-دوميليارد وچهل ويك ميليون وششصدو سه هزار وهفتصدوپنج كدام يم از اعداد زيراست ؟

الف)2041607305                        ب)2041063075          

ج)2041603705                            د)2004106705

2-    1    كدام يك ازشكل هاي زير هاشور زده شده است ؟

        3

الف)                                                          ب)                                                  ج)                                       

 

 


د)                                                   

 

3-اگر عدد مخلوط  4         را به كسر تبديل كنيم كدام يك از كسرهاي زير بدست مي آيد ؟

                               7

الف:   88               ب)88                   ج)  56                            د)56

          7                      4                            7                                  4

4-كدام دسته از اعداد زير بر 3 بخش پذير نيست ؟

الف)36 و51                          ب)42 و72                            ج)87و90                         ج)53و40

 

5-درجاي خالي خالي عدد مناسب بگذاريد ؟

                                    . . 8 .16.32.64

 

6-از كسرهاي زير كدام بزرگتر است ؟

الف)     2                         ب)    3                        ج)    5                     د)  8

           12                                 18                             20                          48

 

7-اگر 6 پرتقال را به قيمت 480 ريال خريد ه باشيم قيمت 50 پرتقال چند ريال است ؟

الف)40000 ريال          ب)400 ريال               ج)450  ريال              د)4500 ريال

 

7-درجاي خالي  چه عدد يبايد نوشت ؟

الف) 12          ب) 8     ج)9         د)؟ 15                                        6

14                      21

8-پنج ششم 18 تا برابر است با :

الف)16 تا         ب)13 تا              ج)15 تا                 د)17 تا

 

9-مساحت مربعي كه هرضلع آن يك كيلومتر باشد چند متر مربع است ؟

الف)هزار متر                 ب)يك كيلومتر             ج)يك كميليون متر مربع          د)هيچكدام

 

10-نسبت عدد 8 به 24 مثل نسبت :

الف) دوازده اسه به چهار                           ب)شش است به دوازده 

ج)چهار است به دوازده                               د)سه است به دوازده

11-چنانچه كوچكترين عدد دورقمي را از بزرگترين عدد دورقمي كم كنيم وبعد منهاي هشت نموده وبر 9 تقسيم كنيم جواب كدام عدد است ؟

الف)9         ب)7             ج) 11         د)2

 

12-مربعي كه محيط آن 24 متر است مساحت آن چتر مربع است ؟

الف)32             ب)36                 ج)24             د)48

 

13-جواب جمع   1      +    2        كدام يك از پاسخهاي زير است ؟

5                             3

الف)    37                          ب)      13                 ج)1                     د)3

           40                                      15                     2                       15

14-زهرا 7 پيراهن وفاطمه 8 پيراهن دوخته است . نسبت كار فاطمه به كل كار چيست ؟

الف)         7                       ب)    7                      ج)8                د)8

               15                               8                          15                 15

15-درجدول تناسب زير درجاي خالي چه عدد ي بايد قرار دهيم .

125

24

25

الف)120          ب)400          ج)128            د)640       

 

 

 

 

16-كدام يك از كسرهاي زير از  1        بزرگتر   واز  1       كوچكتر است ؟

5                                                            4 

الف) 2                   ب)5              ج)5               د) 9

        4                         4                  25               40 

17-نرگس مريم وپروانه 600 ريال را به نسبت 2 . 3 . 5 بين خود تقسيم كرده اند . سهم پول مريم وپروانه جمعا چند ريال است ؟

الف)4800                     ب)3800              ج)3000                د)42000

 

18-عدد 9 ميليارد ونود ميليون وچهارده كدام است ؟

الف)99000014           ب)9090000014          ج)990000014      د)9009000014

 

19- طول پاره خط ( الف و ب) نسبت به طول پاره خط (ج . ب) مثل 2 به 3 است . اگر پاره خط (الف . ب)  40 سانتيمتر باشد طول پاره خط چقدر است ؟

الف)24 سانتي متر        ب)16 سانتي متر       ج)20سانتي متر         د)60سانتي متر

 

20-مرتبه رقم 8 درعدد 938532196 چيست ؟

الف) يكان ميليون             ب)دهگان ميليون           ج)صدگان ميليون     د)يكان هزار

 

21-35 دقيقه چند ثانيه است ؟

الف)1200 ثانيه           ب)2100ثانيه              ج)1400ثانيه         د)3600ثانيه

 

22-يگك رگوه راه ازي در5 ساعت 14 متر از يگك جاده را آسفالت مي كنند اين گروه درچندر ساعت 42 متر جاده را آسفالت مي كنند ؟

الف)12 ساعت            ب)16 ساعت            ج)8 ساعت        د)15 ساعت

 

23-از اعداد زر كدام هم ربر 3 وهم بر5بخش پذير است ؟

الف)95         ب)             ج)111         د)33

 

 24-380000 مترمربع يعني چه :

الف)380 هكتار     ب)3800 هكتار          ج)38 هكتار        د)38000 هكتار

 

25- سه پنجم 25 تا برابر است با …………….

الف)10 تا      ب)15 تا               ج)20 تا             د)5 تا

 

26- 380000 متر مرع يعني :

الف)380 هكتار            ب)3800 هكتار             ج)38 هكتار         د)38000هكتار

 

27-سه پنجم 25 تا برابر است با …………………

الف)10 تا               ب)15 تا                     ج)20 تا                   د)5 تا

 

28-درمربع چه عدد بايد نوشت ؟

15

259

9

الف)75         ب)45              ج)25             د)    135

 

 

 

 


29-يك تكه چوب 20 سانتي متري را مي خواهيم به 5 قسمت مساوي تقسيم كنيم با چند برش مي توان اين كار كرد ؟

الف)5 تا              ب)4 تا                 ج)6 تا                   د)3 تا

 

30-عدد بعدي كدام است ؟                           ……………19-15-12-10

الف)26 تا          ب)24              ج)21               د)25

 

31-دوساعت وچهار دقيقه برابراست با :

الف)6814 ثانيه                 ب)4080 ثانيه              ج)8040 ثانيه           د)7214ثانيه

 

  32-چه عددي بر 15 بخش پذير است ؟

الف)عدد ي كه رقم يكان آن بر5 بخش پذير باشد          ب)عددي كه رقم يكان ان صفر باشد

ج)عددي كه بر 5 وبر3 بخش پذير باشد           د)عددي كه رقم دهگان ان بر5 بخش پذير باشد

 

33-حاصل تفريق             3     2 – 5 كدام است ؟

الف)  4               ب)  4                  ج)  3                د)4 

         7                      7                         7                    7   

 

34-دريكي از روزهاي بهاري آفتاب ساعت  30َ و6  طلوع ودرساعت 45و5ً بعدازظهر غروب مي كند طللوع روز چقدربوده است ؟

الف)15ً      1                   ب)15ً        11                  ج) 120َ      12         د)15َ          10

 

35-كدام يك از واحدهاي درست انتخاب شده است ؟

الف)كيلومتر شمار=فاصله شهرها                   ب)متر=طول كلاس         

ج)كيلومتر مربع =مساحت استانها               د)سانتي متر مربع =عرض كتاب

 

36-محمد چهار برابر احمد كاركرد .انهابا هم  35000ريال گرفتند فرد محمد برابر است با :

الف)21000 ريال          ب)32000ريال        ج)20000ريال         د)28000ريال

 

37-مريم درهر 4 ساعت 34 صفحه كتاب مي خواند اودر 10 ساعت چند صفحه كتاب ميي خواند ،

الف)136 صفحه           ب)126  صفحه             ج)1316 صفحه         د)85 صفحه

38-كدام يك از اعدا زير بر 6 بخش پذير است ؟

الف)113         ب)3016              ج)16302           د)101

 

39-پروين 12 كتاب ومينا 6 كتاب دارد . نسبت كتاب هاي مينا به پروين مثل :……………

الف)12به 6        ب)3به 6            ج) 6به 6             د)24به 12

 

40-عدد مناسب را درجاي خالي قرار دهيد ؟

الف) 300        ب)162

200

36

27

ج)135               د)150

 

 

 

 

41-عقربه ساعت (13ً         12َ            10را نشان مي دهد چقد ربه ساعت 12 مانده است ؟،

الف)2 ساعت          ب) 47َ    1               ج)47ً      48َ     2               د)47ً       47َ      1

 

42-كدام يك از اعداد زير بر15 بخش پذير است ؟

الف)43830         ب)89420             ج)9925               د)4824

 

43-اختلاف پول رضا ومحسن 360 ريال است . اگرنسبت پول انها مثل 7 به 5 باشد پول هركدام را حساب كنيد ؟

الف)1490 و950           ب)700 و1060            ج)400و760             د)1260    و900

 

44-كسر     108     مساوي كدام يك از كسرهاي زير است ؟

                 144

الف)1                  ب)    6                ج)  3               د)3

       2                          7                        4                   6

 

45-اگر عددي بر2 و3و5 بخش پذير باشد . بركدام يك از اعداد زير بخش پذير است ؟

الف)برعدد 10         ب)برعدد 5             ج)برعدد3             د)برعدد 30

 

46-محيط يك مستطيل 140 سانتي متر مربع است ونسبت طول به عرض 4 به 3 است .طول وعرض آن كدام يك است ؟

الف)طول 50 وعرض 20                        ب)طول 40 وعرض 30   

 ج)طول 45وعرض 25                          د)طول 20وعرض 10

 

47-سه پنجم از 160تا مي شود ؟

الف)54      ب)117              ج)96                د)45

 

48-دركدام يك از اعداد زيررقم 7 ارزش مكاني بيشتري دارد (700-9700-9071)

الف)7000           ب)97000         ج)9071           د)9017

 

49-2        ازنصف 90 ريال چند ريال است ؟

       5

الف)60 ريال          ب)45 ريال            ج)30 ريال           د)55 ريال

 

50-ساده شده كسر   93           كدام يك از كسرهاي زير است ؟

                             273

الف)     31                 ب)1                  ج)1             د)2

            91                      4                       2                 3

 

علوم تجربي :

1- تفاوت اساسي بين مواد جامد .مايع وگاز چيست ؟

الف)ميزان ربايش مولكولي                         ب)نوع اتم ها سازنده 

ج)نوع تركيب اتم ها                                     د)نوع مولكول  هاي سازنده

2-با استفاده از كدام وسايل مي توان نورا دريك نقطه متمركز كرد ؟

الف)آينه برآمده –عدسي فرورفته              ب)آينه فرورفته –عدسي فرورفته

ج)آينه برآمده –عدسي برآمده                 د)آينه فرورفته – عدسي برآمده

3-كدام تغيير فيزيكي است ؟

الف)زردشدن برگ درختان               ب)محلول آب درشكر        

ج)اكسيد شدن مس                             د)سوختن قند

4-محل قرار گرفتن تكيه گاه دركدام وسيله به بقيه تفادوت دارد ؟

الف) درنوشابه بازكن                    ب)انبردست                  ج)الاكلنگ                  د)قيچي

5-ترتيب پيدايش جانداران روي كره زمين كدام است ؟

الف)تك سلولي . بي مهره ها .گياهان .پرندگان

ب) تك سلولي ها .بي مهره ها .پرندگان .گياهان

ج)تك سلولي ها .بي مهره ها .پرندگان .خزندگان

د)تك سلولي ها .بي مهره ها . پرندگان .خزندگان

6-گياخاك براي رشد گياهان منايب است زير ا ………….

الف)سرعت نفوذ مقدار جذب آب درآن كمن است

ب)سرعت نفوذ مقدار جذب آب دران مناسب است

ج)سرعت نفوذ بيش از مقدار جذب آب دران است

د)سرعت نفوذ كم تر مقدار جذب آب در آن است

7-درتجزيه اي نو ربه رنگ هاي مختلف بعد از رنگ بنفش به ترتيب چه رنگ هايي مشاهده مي شود ؟

الف)نيلي –آبي زرد-سبز –نارنجي –قرمز              

ب)آبي-نيلي –زرد-سبز-نارنجي –قرمز

ج)نيلي –آبي –سبززرد-نارنجي –قرمز                   

د)آبي –نيلي –سبز-زرد-نارنجي- قرمز

8-كدام عامل مانع فرسايش خاك است ؟

الف)رانش زمين درنواحي مرتفع             ب)هم جهت نمودن شيب زمين وشخم ان

ج)حفظ جنگل ومراتع                                 د)جاري شدن سيلاب ها

9-به چه دليل مواد مايع به شكل ظرفي كه دران ريخته مي شود درمي آيد ؟،

الف)كاهش تعداد مولكول ها           ب)سهولت  جا به جايي مولكول ها مولكول هاي

ج)افزايش ربايش مولكولي              د)تغيير حجم موالكولي

10-كدام دسته از تغييرات فيزيكي است ؟

الف)سوختن فتيله ي شمع . ذوب يخ                   ب)ذوب اهن . هضم غذا

ج)دوره ي آب درطبيعت .ذوب پارافين شمع           د)زنگ زدن اهن .تبخير بنزين

11-كدام عامل درضخامت قطر لايه هاي سنگ رسوبي . ب تاثير است ؟

الف)فشار لايه هاي زيرين                       ب) كاهش رسوبات رود خانه ها

ج) شدت و زمان رسوب گذاري            د) فشار لايه هاي بالايي

12- نتيجه ي آزمايش يورستن چه بود ؟

الف ) بررسي ميزان نفوذ آب در خاك         ب) بررسي ميزان جذب آب در خاك

ج) تاثير آب خالص در رشد گياه                 د) تاثير مواد معدني در رشد گياه

13- يك ليتر آب و يك ليتر بخار آب از چه نظر به هم شباهت دارند؟

الف) ربايش مولكولي                                     ب) فضاي بين مولكول ها  

ج) جنبش مولكولي                                            د) ساختمان مولكولي

14- كدام عامل در به وجود آمدن تغييرات شيميايي بي تاثير است؟

الف) رطوبت                            ب) گرما                  ج) جرم             د) زمان

15- بين كوره ي آفتابي و ذره بين چه شباهتي وجود دارد؟

الف) هر نور را در كانون جمع مي كنند.         ب) هر نور را از خود عبور مي دهند.

ج) هر نور را بازتابش مي دهند.                 د) هر دو مي توانند تصوير را روي پرده نمايش دهند.

16- كدام يك براي تشكيل فسيل مناسب نيست؟

الف) بافت چوبي و سخت گياهان                ب) پوشش آهكي بدن حلزون

ج) استخوان و دندان                                       د) ماهيچه هاي حركتي بدن

17- احتمال جاري شدن سيل در كدام خاك بيشتر است؟

الف- زمين هاي ماسه اي                          ب) زمين هاي رسي

ج) زمين هاي كشاورزي                            د) زمين هاي شني

18- چرا آبي كه در لابه لاي سنگ ها يخ ميزند آن را مي شكند؟

الف) انبساط مولكول هاي آب پس از يخ بستن   

ب) كم شدن فضاي موجود بين مولكولهاي سنگ

ج) انقباض مولكول هاي آب پس از يخ بستن           

د) كم شدن ربايش مولكول هاي آب و سنگ

19-فاصله بين مولكول ها دركدام ماده از بقيه كمتر است ؟

الف)اكسيژن                ب)الكل                  ج)دي اكسيد كربن                    د)هيدروژن

20-كدام يك از نوزهاي زير توسط منشور تجزيه مي شود ؟

الف)نور آبي                ب)نورزرد                   ج)نورسفيد           د)نورقرمز

21-كدام يك چشمه نور نمي باشد ؟

الف)آينه         ب)خورشيد          ج)شمع روشن        د)لامپ روشن

22-براي يك سطح شيب دار كاري راراحت انجام دهد چه تغييري بايد دران به وجود آوريم ؟

الف)طوب سطح وارتفاع ان را به يك اندازه زياد كنيم

ب)طول سطح وارتفاع آن را به يك اندازه كم كنيم

ج)طول سطح را زياد وارتفاع ان را كم كنيم

د)طول سطح را كم وارتفاع ان را زاد كنيم

23-سه دسته مهم مواد (عنصر .تركي . مخلوط) به ترتيب كدامند ؟

الف)آهن .اكسيد جيوه .نمك              ب)اكسيژن .قند .هوا

ج)جيوه .الكل .نشاسته                           د)جيوه .آلومينيوم .هوا

24-اولين مهره داراني كه برروي كره زمين  به وجود آمدند ………….بودند ؟

الف)پرندگان          ب)پستانداران              ج)خزندگان               د)ماهي ها

25-عامل اصلي زنگ زدن آهن چيست ؟

الف)ئيدروژن           ب)نيتروژن           ج)اكسيژن              د)كربن

26-اتم تشكيل دهنده ي كدام ماده يكسان است ؟

الف)شكر      ب)گاز اكسيژن              ج)نمك            د)نشاسته

27-دريك روز وسيله ي زير مي توان براي تجزيه ي نور خورشيد استفاده كرد ؟

الف)تلسكوپ         ب)ميكروسكوپ               ج)دوربين عكاسي          د)منشور

28-دريك مخلوط ممكن است كدام يك از موارد زيرتغيير كند ؟

الف) زنگ             ب)شكل                    ج)بو             د)مزه

29-درساخت كدام وسيله .موتور الكتريكي به كارفته است ؟

الف)اتو         ب)تلويزيون           ج)بخاري برقي            د)همزن برقي

30-چه چيزي باعث مي شود بوي عطررا حس كنيم ؟

الف)بوي خوش عطر                                    ب)جنب مولكولي          

 ج)ربايش مولكول عطر                               د)جنبش وربايش مولكول

31-چرا آب يك نوع تركيب  است ؟ زيرا مولكول آن ……….

الف)ازدواتم يكسان ساخته شده است             ب)مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده است

ج)ازبيش از يك اتم ساخته شده است             د)فاصله ي زيادي ازهم دارند

33-لايه لايه بودن از خصوصيات كدام نوع سنگ زير است ؟

الف)مرمر       ب)رسوبي           ج)آذرين           د)دگرگوني

34-شكل روبرو نمايش مولكول يك ماده ………………..است ؟

الف)عنصر         ب)تركيب         ج)مخلوط           د)محلول 

 

 

35-كدام دسته از تغييرات زير تغيير شيميايي هستند ؟

الف)پوسيده شدن دروپنجره آهني .زردشدن برگ درختان  .كپك زدن نان

ب)زنگ زدن دوچرخه .بخارشدن آب.پختن  كمپوت

ج)پوسيده شدن دروپنجره آهني .زنگ زدن دوچرخه .بخارشدن آب

د)زنگ زدن دوچرخه .بخار شدن .ساختن ميزونيمكت از چوب درختان

36-بدنه يك اتومبيل دركدام شهر كمتر زنگ مي زند ؟

الف)گرگان         ب)ساري       ج)شيراز          د)رشت

37-كدام يك ازپديده هاي زيررا مي توان يك تغيير فيزيكي مفيد دانست ؟

الف)فسيل شدن ،گسل                          ب)تبخير آب،بارش باران

ج)فرسايش سنگ، فرسايش خاك        د)گسل ، فرسايش خاك

38-اتم هاي سازنده موالكول كدام ماده مثل هم مي باشد ؟

الف)طلا    ب)بخار آب                 ج)نمك                 د)دي اكسيد كربن

39-كدام يك از تغييرات زير يك تغيير شيميايي زيان آوراست ؟

الف)زلزله طبس                                      ب)تشكيل جلگه ورامين             

ج)كپك زدن  رب                                     د)گوارش

40-كدام يك از موارد زير يك ماشين ساده نيست ؟

الف)قيچي               ب)پارو                        ج)دوچرخه                               د)انبر

41-كدام يك ازموارد زيرازويژگيهاي كانون عدسي است ؟

الف)هرعدسي يك كانون دارد              ب) محل تجمع پرتوهاي نوراست

ج)محل تجمع شكست نوراست               د)موارد الف وج هردو صحيح است

42-براي تشكيل يك تصوير برروي يك پرده از كداكيك از ابزارهاي زير استفاده مي شود ؟

الف)عدسي               ب)آينه صاف                 ج)منشور            د)موارد بوج

43-نام داينناسور ويژه كدام گروه از موجودات زنده بود ؟

الف)خزندگان         ب)پرندگان                 ج)پستانداران             د)دوزيستان

44-دركشاورزي كدام قسمت از خاك مهم تراست ؟

الف)خاك رو         ب)گياخاك                ج)خاك قسمت عميق          د)موارد الف وب

45- كدام يك ازماشين هاي زيريك ماشين پيچيده محسوب نمي شود ؟

الف)لباسشويي          ب)دوچرخه                 ج)انبردست             د)اتومبيل

46-نام علمي زنگ آهن چيست ؟

الف)اكسيد آهن             ب)سولفات آهن                   ج)آهن          د)كربنات آهن

47- كوچك ترين ذره ي يك جسم كه خاصيت آن رادارد ……………….نام دارد ؟

الف)اتم              ب)تركيب                  ج)عنصر                د)مولكول

48-علي ازپارچ منزل آب را درليوان ريخت كدام ويژگي مايع را تغيير داد؟

الف)حجم          ب)نيروي ربايش بين مولكولها              ج)بوي مولكولها         د)رنگ مولكولها

49-به فرضيه اي كه از راه هاي مختلفي بدست  بيايد چه مي گويند ؟

الف)مشاهده         ب)؛فرضيه             ج)نظريه             د)طبقه بندي

50-دركدام تغيير ماده بايد از اطراف خود گرما بگيرد 

    الف)تشكيل باران                                         ب)تشكيل برف دريخچال         

ج)خشك شدن لباس هاي خيس                  د)تشكيل برف

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 17:29  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

نمونه سوال تاريخ ومدني

 

رديف

به نام خدا

امتحان پاياني دوم درس تاريخ ومدني پايه ي پنجم دبستان

نام ماندگارت :                نام پدر :               تاريخ امتحان :             وقت :  60 دقيقه

بارم

 

 

بارم

1

كتاب نهج البلاغه حاوي سخنان ارزشمند كدام شخصيت است ؟

الف) حضرت محمد (ص)         ب ) حضرت علي(ع)            ج ) امام حسين(ع)               د) امام حسن(ع)

5/0

   2  

وكيل الرعايا لقب كه بود ؟

الف ) نادر شاه                    ب) كريم خان زند         

 ج) امير كبير                       د)سلطان محمد

5/0

    3

رضاخان با حمايت كدام كشور به قدرت رسيد؟

الف )آمريكا                        ب) آلمان                    

 ج) انگلستان                     د) روسيه 

5/0

    4

ناصرالدين شاه چه كسي را به صدر اعظمي (نخست وزيري ) انتخاب كرد ؟

الف ) امير كبير                   ب) كريم خان زند          

ج) محمد خان                     د) تيمور

5/0

    5     

 ----------------- و----------------- نخستين كساني بودند كه به دين اسلام ايمان آوردند.

 

1

   6

 مسلمانان به سرپرستي جعفربن ابي طالب به ------------ هجرت نمودند .

 

5/0

  7

 سه سلسله ي ترك كه بر ايران حكومت مي كردند عبارتند از -------------   و--------------  و--------------

 

5/1

 ۸

 

 هجرت پيامبر از ----------------- به ---------------- مبدآ تاريخ مسلمانان است .

 

1

   9 

ملي شدن صنعت نفت ايران به رهبري چه كساني بود ؟

 

1

  10

دو دليل اهميت شهر مكه را بنويسيد .

 

1

   11

اقدامات مهم امير كبير چه بود ؟( دو مورد )

 

1

   12

خوارج چه كساني بودند ؟

 

1

    13

وقتي شاه عباس صفوي به سلطنت رسيد ايران دچار چه مشكلاتي بود ؟

 

1

   14

انقلاب اسلامي در چه تاريخي به پيروزي رسيد ؟

 

1

 

                                      

                                             تعليمات مدني 

 

  1

بالاترين درجه ايثار چيست ؟

الف) وقف                  ب) انفاق                 

 ج ) شهادت               د) ارشاد

5/0

  2

قوانين كشور توسط كدام يك از موارد زير اجرا مي شود ؟

الف ) دولت               ب ) مجلس               

ج ) دادگستري             د) رهبر

5/0

  3

انقلاب اسلامي برپايه ي -------------- و ------------ و ------------- استوار است .

5/1

 4

مهم ترين قانون هر كشور --------------------آن كشور است .

5/0

  5

چهار عامل مشترك ميان همه مسلمانان را نام ببريد .

 

1

 6

معناي تعاون چيست ؟

 

1

  7

در جمهوري اسلامي ايران مهم ترين وظيفه ي حكومت چيست ؟

 

1

  8

قران به مسلمانان درباره ي وحدت چه دستوري مي دهد ؟

 

1

  9

جمهوري اسلامي چه نوع حكومتي است ؟

 

1

 

 

 

                                             پيروز وسربلند باشيد

                             هيچ نعمتي بهتر از سلامتي نيست .

                                                   بتول شاعري

 

 

                           

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 17:15  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

نمونه بازخورد های توصیفی ( جدید )

نمونه بازخورد های توصیفی ( جدید )

جهت مشاهده روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مهر 1391ساعت 20:21  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

چرا بچه ها مدرسه را دوست ندارند؟

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا بچه ها مدرسه را دوست ندارند؟

اگر جواب این سوال را می خواهید روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مهر 1391ساعت 20:16  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

جدول زمان بندی دروس برای تمامی پایه های ابتدایی

جدول زمان بندی دروس برای تمامی پایه های ابتدایی

جداول زمان بندی ارائه شده پیشنهادی است و آموزگاران محترم می توانند آن را با توجه به شرایط خاص کلاس تغییر دهند.

جدول زمان بندی دروس اول ابتدایی

       

 

قرآن

بخوانیم

ریاضی

علوم

مهر

14-17

نگاره 1تا 12

1-24

بخش 1

آبان

18-23

درس 1تا 4

25-50

بخش 2و 3

آذر

24-29

درس 5 تا 8

51-77

بخش4

دی

30-36

درس 9 تا 10

78-88

بخش 5

بهمن

37-41

درس 11 تا 16

89-114

بخش 6و7

اسفند

42-49

درس 17 تا 22

115-135

بخش 8

فروردین

50-54

آزادو روانخوانی

136-152

بخش9

اردیبهشت

55-59

آزادو روانخوانی

153-164

بخش10

نکته: رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

 جدول زمان بندی دروس دوم ابتدایی

 

قرآن

بخوانیم

بنویسیم

هدیه

ریاضی

علوم

مهر

1-9

2-13

1-21

11-15

2-22

6-11

آبان

10-22

14-40

22-49

16-27

23-47

12-22

آذر

23-40

42-72

50-77

28-37

48-72

33-40

دی

41-51

74-88

78-91

38-47

73-91

41-48

بهمن

52-66

90-117

92-119

48-55

92-113

49-62

اسفند

67-76

118-151

120-141

56-63

114-139

63-74

فروردین

77-84

152-157

142-148

64-69

140-149

75-79

اردیبهشت

85-94

158-167

149-155

70-71

150-156

80-85

 جدول زمان بندی دروس سوم ابتدایی

       

 

اجتماعی

بخوانیم

ریاضی

علوم

مهر

1-12

1-27

1-29

1-21

آبان

13-20

28-50

30-58

22-33

آذر

21-32

51-73

59-88

34-51

دی

33-38

47--96

89-105

52-61

بهمن

39-46

97-117

106-117

62-72

اسفند

47-58

118-142

118-149

73-98

فروردین

59-64

143-156

150-164

90-99

اردیبهشت

65-73

157-172

165-192

100-117

نکات:

رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

دروس کتاب هدیه های آسمان به صورت پیمانی وبا توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظردروس و کتاب دست یافت.

درس قرآن برطبق جدول بودجه بندی موجود در کتاب تدریس شود. 

 جدول زمان بندی دروس چهارم ابتدایی

 

قرآن

بخوانیم

علوم

ریاضی

جغرافی

تاریخ

مدنی

مهر

1-20

1-30

1-15

1-29

1-10

70-76

108-112

آبان

21-40

31-64

16-31

30-58

11-21

77-82

113-116

آذر

41-61

65-86

32-47

59-85

22-32

83-89

117-120

دی

62-70

78-102

48-58

86-101

33-38

90-93

121-122

بهمن

71-81

103-136

59-69

102-119

39-45

94-96

123-124

اسفند

82-100

137-152

70-85

120-148

46-56

97-101

125-128

فروردین

101-113

153-168

86-94

149-160

57-61

102-104

129-130

اردیبهشت

114-137

169-180

95-104

161-186

62-67

105-106

 

نکات:

دروس کتاب هدیه های آسمان به صورت پیمانی وبا توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظردروس و کتاب دست یافت.

رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

 جدول زمان بندی دروس پنجم ابتدایی

 

قرآن

بخوانیم

علوم

ریاضی

جغرافی

تاریخ

مدنی

مهر

1-19

1-30

1-19

1-21

1-12

76-86

138-142

آبان

20-38

31-61

20-38

22-42

13-24

86-96

143-146

آذر

39-57

62-96

39-57

46-64

25-36

97-106

147-150

دی

58-68

97-115

58-65

65-74

37-41

407-110

151-152

بهمن

69-80

116-130

66-73

75-84

42-48

111-116

153-155

اسفند

81-95

131-166

76-92

85-105

49-60

117-126

156-158

فروردین

96-105

167-178

93-100

106-115

61-65

127-130

159-160

اردیبهشت

106-120

179-195

101-112

116-132

66-73

131-135

161-164

نکات:

دروس کتاب هدیه های آسمان به صورت پیمانی وبا توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظردروس و کتاب دست یافت.

رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر 1391ساعت 17:21  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

آغاز سال تحصیلی ۹۲-۹۱  را خدمت معلمین و همکاران عزیز تبریک عرض می کنیم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام شهریور 1391ساعت 21:9  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

۸۰  توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.

3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.

4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.

......

روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391ساعت 0:26  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

 بوی مهر

بازهم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است. و باز هم مدارس چشم به در دوخته اند و به انتظار نشسته اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش آموزان آغاز کنند. با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، میلیون ها دانش آموز به شوق آموختن، روانه مدرسه می شوند. همه ساله با شروع ماه مهر کوچه ها و خیابان ها رنگ و بوی دیگری پیدا می کنند و شور و شوق دانش آموزان جلوه زیبایی به جامعه می بخشد.

اهمیت روزهای آغازین

روزهای آغازین مدرسه از جهات مختلف دارای اهمیت است. ایجاد نگرش های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه تلاش و تحصیل، کاهش دغدغه، اضطراب و تردید و زدودن هرگونه آثار بدبینی نسبت به درس و مدرسه و کلاس و معلم، و سرانجام آشنایی با شخصیت و دیدگاه های دانش آموزان می تواند در روزهای اول مدرسه صورت پذیرد.

دوران طلایی تعلیم و تربیت

دوره دبستان از جهت تعلیم و تربیت، بهترین دوران است. در این دوره، کودک ویژگی های روانی و آمادگی کاملی برای تربیت پذیری و ادب آموزی دارد. آموزش رسمی کودک از این مرحله آغاز می شود. بنابراین این دوران طلایی را که بهترین فرصت برای تعلیم و تربیت کودک است، نباید به سادگی از کف داد.

محیط آموزشی مناسب

به گفته کارشناسان، کیفیت نظام آموزشی، ارتباط مستقیمی با امکانات مدارس و محیط دارد؛ به عبارتی، وجود فضا و زمان مناسب و کافی، اولین نیاز در یادگیری است. نظام آموزش و پرورش مناسب، یکی از پایه های پیشرفت در جوامع امروزی است. سرمایه گذاری در جهت ارتقای سطح کمّی و کیفی آموزش، هرچند بازده فوری ندارد، امّا قدم اول برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است. بنابراین یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن پرداخته شود ایجاد محیط آموزشی مناسب در مدارس کشور است.

دوست یابی و استقلال

در سال های نخست تحصیل، کودک میل شدیدی به رفاقت با هم سالان خود دارد و این کار در خانواده امکان پذیر نیست. هم چنان که یادگیری و علم آموزی نیز در محیط خانه معمولاً مقدور نمی باشد حتی اگر امکانات لازم برای آموزش کودک در خانه فراهم باشد و مادری بتواند کودک خود را آموزش دهد، باز هم کودک از حضور در مدرسه بی نیاز نیست؛ زیرا زندگی با هم سالان و تن دادن به زندگی جمعی با تمام خصوصیات، آثار و نتایج مربوط به آن چیزی است که هرگز خانواده قادر به ایجاد آن نیست.

کتاب، یار و همراه دانش آموزان

هرسال با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید؛ در بیشتر فروشگاه های لوازم التحریر، کتاب هایی در انتظارند تا سال تحصیلی را به همراه دانش آموزان آغاز کنند؛ کتاب هایی که از آغاز سال تحصیلی تا پایان آن پابه پای دانش آموزان پیش می روند. بچه ها رشد می کنند، بزرگ می شوند و به کلاس های بالاتر می روند و کتاب ها هرآنچه در دلشان نهفته است، بی هیچ چشم داشتی تقدیم بچه های می کنند. هرساله با بازگشایی مدارس میلیون ها کتاب با دانش آموزان هم دل و همراه می شوند تا آنها را به سوی رشد و آگاهی رهنمون شوند.

مهربانی با کتاب ها

شاید دانش آموزان تاکنون به این فکر نکرده باشند که کتاب های درسی آنها چگونه تألیف، چاپ و آماده توزیع می شوند. برای آماده شدن این کتاب ها تلاش های بی وقفه ای صورت می گیرد. مسئولانِ تألیف، چاپ و توزیع این کتاب ها شبانه روز کار می کنند تا آنها را به موقع به دست دانش آموزان برسانند. مراحل مختلفی وجود دارد تا این کتاب ها برای توزیع آماده شوند، از جمله: تألیف دست نویس، بررسی مطالب، ویرایش، حروف چینی، تصویرسازی، رسم نمودارها و صفحه آرایی. پس از این مراحل و در خلال آنها هم کتاب ها چندبار نمونه خوانی شده، پس از اصلاح نهایی برای چاپ سفارش داده می شوند. حاصل این تلاش های شبانه روزی در موعد مقرّر به دست بچه ها می رسد. کاش آنها کمی آرام تر کتاب هایشان را ورق بزنند؛ چرا که برای هر کلمه این کتاب ها دست ها و دل های مهربانی زحمت کشیده اند.

تقویت حس اعتماد به نفس

یکی از کارهای خوب آموزش و پرورش در سال های اخیر بازگشایی مدارس برای کلاس اولی ها قبل از شروع سال تحصیلی است. این کار آثار مفیدی در تقویت حس اعتماد به نفس کودکان و هم چنین کاهش دلهره دارد. بازدید از مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی به کودک کمک می کند که در محیط جدید اعتمادبه نفس پیدا کند و خود را با آن وفق دهد. بیشتر مدارس ابتدایی در پایان تابستان روزی را برای بازگشایی اختصاص می دهند که طی آن پدران و مادران و مخصوصا خود دانش آموزان می توانند از مدرسه و کلاس های درسی بازدید کنند.

کمک والدین

مدرسه در روزهای اول برای کودکی که تمام وقت خود را به بازی و استراحت می گذرانده ممکن است خسته کننده باشد. به همین دلیل چند هفته طول می کشد تا او به وضعیت جدید خو بگیرد. شاید به علت همین خستگی باشد که بعضی دانش آموزان وقتی به خانه می آیند کارهای دور از انتظاری انجام می دهند. برخورد آرام و مهربانانه والدین می تواند کمک فراوانی در سازش دادن کودک با وضعیت جدید داشته باشد.

مشارکت خانواده ها در تعلیم و تربیت

غالبا خانواده ها می پندارند که اگر فرزند خود را روانه مدرسه کنند وظیفه تعلیمی و تربیتی خود را نسبت به وی انجام داده اند و دیگر نیاز به مشارکت جدّی آنها نیست. حال آن که هم در زمینه آموزش و هم از جنبه تربیت نیاز جدی به مشارکت آنها با اولیای مدرسه هست. مدرسه هرگز به تنهایی نمی تواند از عهده آموزش و پرورش دانش آموزان برآید و همه کمبودها را جبران نماید. بنابراین نمی توان از خانواده و واحدهای دیگر غیر از مدرسه سلب مسئولیت کرد و بار سنگین تعلیم و تربیت را تنها بر دوش معلمان و اولیای مدرسه نهاد.

بخشی از پیام حضرت امام رحمه الله به مناسبت آغاز سال تحصیلی

«اکنون بر معلّمان متعهّد و مسئولِ دبستانی و دبیرستانی است که با کوشش خود جوانانی را تحویل دانشگاه ها دهند که با آگاهی از انحرافات گذشته دانشگاه، بر فرهنگ غنی و مستقل اسلامی ایران تکیه کنند و بر اساتید متعهد است که... جوانانی متعهد نسبت به مصالح کشور و آگاه به اهداف اسلام تحویل جامعه دهند و مطمئن باشند که با این خدمت، استقلال و آزادی کاملِ میهن عزیزشان تضمین خواهد شد. و ازاین روست که نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدر در نوجوانان بسیار حسّاس است و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد به طور شایسته و با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نیز آسان تر خواهد بود.»

خانه و مدرسه، مکمّل یکدیگر

سال های آغازین تحصیل دوران بسیار حسّاسی است. در این دوران خانه و مدرسه هریک نقش ویژه دارند. روابط در خانه فردی تر و عاطفی تر، در مدرسه جمعی تر و منطقی تر است؛ از این رو این دو محیط یعنی خانه و مدرسه از لحاظ فراهم آوردن زمینه های لازم برای رشد کودک مکمّل یکدیگرند و باید همدیگر را یاری کنند. لذا همکاری پدر و مادر با معلمان و اولیای مدرسه اهمیت ویژه ای دارد. تحقیقات نشان داده است در مدارسی که والدین با اولیای مدرسه کم تر ارتباط داشته اند دانش آموزان مشکلات رفتاری بیشتری داشته اند.

توصیه های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در امر تعلیم و تربیت

«نسلی که رژیم فاسد و مفسد و ظالم و به شدت پلیدِ گذشته را ندیده، نسلی که مقدّمات انقلاب را ندیده، نسلی که کتک خوردن ها را در دوران غربت ندیده، نسلی که محنت جنگ را با گوشت و پوست خودش لمس نکرده ـ نوبه نو زیردست شما معلّمان می آید. شما می خواهید از این نسل، انسان هایی بسازید که انقلاب را حفظ کنند. کار سخت و بزرگی است. به این کار بزرگ اهمیت بدهید و قدر آن را بدانید. مردم هم قدر معلّمان و کارگزاران تعلیم و تربیت را بدانند و مسئولان مدارس هم بفهمند که چه چیزی در چنته دارند و چه کار می کنند. مردم هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی به آموزش و پرورش، به مدرسه سازی، به تعلیم و تربیت کمک کنند تا بشود این صحنه نبرد و کارزار را پیش برد.»

زمزمه محبت

اولین برخورد معلّم با دانش آموزان مهم ترین تأثیر را در شکل گیری شخصیت آموزشی و تربیتی او خواهد داشت. اگر این برخورد، مهربانانه و همراه با تبسّم و خوش رویی باشد دانش آموزان به درس و مدرسه و معلّم علاقه مند می شود. معلّم توانا و دل سوز به خوبی می داند که هرگونه تهدید، تحقیر و تنبیه، اضطراب بچه ها را بیشتر می کند و در عوض چهره گشاده و متبسّم معلّم، صدای آرام و جملات دل نشین و اطمینان بخش او، می تواند اضطراب آنها را کاهش داده، اعتماد به نفسشان را تقویت نماید.

درس معلم ار بود زمزمه محبّتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

معلّمان در کلام امام رحمه الله

استقلال و آزادی کشور در گرو تربیت صحیح کودکان، نوجوانان و جوانان است و این کار نیازمند همتی والاست و نقش معلمان و مربیّان اساسی و مهم است. امام خمینی رحمه الله در این زمینه می فرمایند: «باید دستگاه های آموزشی متعهّد و دل سوز برای نجات کشور، اهمیّت ویژه ای در حفظ نوپایان و جوانان عزیزی که استقلال و آزادی کشور در آینده منوط به تربیت صحیح آنان است، قائل باشند و نیز از این روست که نقش معلّمان و اساتید در تربیت و تهذیب دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اساسی ترین و مؤثّرترین نقش مطرح می گردد».

رابطه معلّم و دانش آموز

تنها فردی که غیر از والدین بر شخصیّت کودک بیش از همه اثر می گذارد، معلم است. اوست که لااقل در طول یک سال تحصیلی یا بیشتر با شاگردان خود تماس دائم دارد و می تواند توانایی ذهنی و نوع علایق یا مشکلات رشدی کودک را مشاهده کند. هم اوست که فرصت پرورش حس کنج کاوی طبیعی کودک را دارد و می تواند درک ذهنی وی را تحریک نماید. آموزگاری که رفتارش با یک یک شاگردان گرم و صمیمانه نیست، هم در کار راهنمایی و هم در وظیفه تدریس خود با شکست روبه رو می شود. راهنمایی و تدریس مؤثّر هنگامی برای معلم امکان پذیر است که روابط دوستانه، کاری و سازنده ای میان او و شاگردان به وجود آید و معلم اطلاعات مورد لزوم درباره دانش آموزان را در اختیار داشته باشد.

برقراری ارتباط عاطفی

مسؤولان و دست اندرکاران آموزش و پرورش علاوه بر تلاش هایی که برای آموزش و رشد ذهنی دانش آموزان انجام می دهد باید به خصوصیّات عاطفی کودکان و آثار آن بر وضعیت تحصیلی و رفتاری آنان نیز توجّه داشته باشد. اگر معلّم و مربّی با کودک و نوجوان ارتباط عاطفی خوبی برقرار کنند و سعی در درک عواطف آنان داشته باشند، در امر آموزش هم موفّق تر خواهند بود. عواطف کودکان و نوجوانان هم بخشی از شخصیّت آنان و محتاج رشد و هدایت است، و هم ابزاری است قوی برای نفوذ معلّم و مربّی به دنیای روحی دانش آموز.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 22:35  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

چگونه عزت نفس دانش آموزان را افزایش دهیم؟

چگونه عزت نفس دانش آموزان را افزایش دهیم؟

منظور از عزت نفس، میزان ارزشی است که شخص برای خود قائل می باشد. به طوری که به پیشرفت‌های خود ببالد، احساس ارزشمند بودن کند، ناکامی‌ها و ناملایمات را به خوبی تحمل کند، برای پوشاندن کاستی‌ها و ضعف‌های خود دیگران را سرزنش نکند، رابطه صمیمانه و خوب برقرار کند، مثبت اندیش و امیدوار باشد، متکی به خویش باشد و خود را در هر شرایطی که بوده بپذیرد و محترم بداند. این ویژگی‌ها از جمله نشانه‌های بارز عزت نفس پایدار است............

روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 22:27  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

لطیفه های معلم و شاگرد

لطیفه های معلم و شاگرد

معلم:بگو ببینم فرق برق آسمان وبرق منزل چیست؟

شاگرد :آقا اجازه برق آسمان مجانی است ولی برق منزل پولی است.


معلم: چرا روي رودخانه پل مي زنند؟

شاگرد : براي اينكه وقتي باران مي آید ماهي ها بروند زيرش و خيس نشوند.

.............

برای دیدن بقیه ی لطیفه ها روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 22:10  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

پنج فعالیت ساده ی درس علوم

پنج فعالیت ساده ی درس علوم

فعّالیت 1 :

عنوان فعّالیت : تغییرات مواد

-  درکدام یک جنس مواد عوض نمی شود؟

- درکدام یک خواص مادّه تغییر نمی کند؟

- کدام بیشتر درآب حل می شود؟

 -کدام زودتر درآب حل می شود؟

- چه مدت طول کشیده تا حل شود؟

 .......

برای دیدن ادامه فعالیت ها روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 21:52  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

معرفی کتاب

•         ارزش‌يابي آموزشي، تأليف دکتر عباس بازرگان، انتشارات سمت

•         ارزش‌يابي در خدمت آموزش، تأليف طاهره رستگار، انتشارات منادي تربيت

•         سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي و روان ‌شناسي، تأليف دکتر حسين لطف آبادي، انتشارات حکيم فردوسي

•         سنجش فرآيند و فرآورده‌ي يادگيري، تأليف دکتر علي اکبر سيف، انتشارات دوران

•         اندازه گيري، سنجش و ارزش‌يابي آموزشي، تأليف دکتر علي اکبر سيف، انتشارات دوران

•         سنجش و يادگيري در دبستان، ترجمه‌ي دکتر علي‌رضا کيامنش و کامران گنجي، انتشارات رشد

•         مجموعه مقالات اولين همايش ارزش‌يابي تحصيلي، معاونت آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش، انتشارات تزکيه

•         گفتارهايي در سنجش آموزش، گردآوري و ترجمه‌ي دکتر کورش پرند و غلامرضا يادگار زاده، انتشارات نواي مهتاب

•         مقدمه اي بر ارزش يابي کيفي آموخته هاي فراگيران، تأليف مهدي فراهاني، انتشارات منادي تربيت

•         ارزش‌يابي توانمند ساز، محمد حسن محقق معين، انتشارات مؤسسه‌ي بين المللي توسعه‌ي مفاهيم مدني

•         نقد و بررسي الگوهاي ارتقاي تحصيلي، محمد حسني ، انتشارات تزکيه

•         ارزش‌يابي توصيفي، تأليف محمد حسني و دکتر حسين احمدي، انتشارات مدرسه

•         راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس، تالیف محمد حسنی ، انتشارات عابد

•          مدیریت پوشه کار، تالیف مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی، انتشارات کوروش چاپ

           سنجش مشاهده ای، تالیف بهمن قره داغی  انتشارات کوروش چاپ

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت 1391ساعت 17:4  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

با خشونت هرگز

سخت آشفته و غمگین بودم …

به خودم می گفتم
بچه ها تنبل و بد اخلاقند
دست کم می گیرند

درس ومشق خود را …
باید امروز یکی را بزنم ، اخم کنم
و نخندم اصلا
تا بترسند از من
و حسابی ببرند …
خط کشی آوردم

در هوا چرخاندم!
چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید
مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید!
اولی کامل بود،خوب
دومی بدخط بود
بر سرش داد زدم ...
سومی می لرزید ...
خوب، گیر آوردم !!!
صید در دام افتاد
و به چنگ آمد زود ...
دفتر مشق حسن گم شده بود
این طرف، آنطرف، نیمکتش را می گشت
تو کجایی بچه؟؟؟
بله آقا، اینجا
همچنان می لرزید ...
"پاک تنبل شده ای بچه بد"
"به خدا دفتر من گم شده آقا، همه شاهد هستند"
"ما نوشتیم آقا"
بازکن دستت را ...
خط کشم بالا رفت، خواستم برکف دستش بزنم
او تقلا می کرد
چون نگاهش کردم
ناله ی سختی کرد ...
گوشه ی صورت او قرمز شد
هق هقی کرد و سپس ساکت شد ...
همچنان می گریید ...
مثل شخصی آرام، بی خروش و ناله
ناگهان حمدالله، درکنارم خم شد
زیر یک میز، کنار دیوار،
دفتری پیدا کرد ...
گفت : آقا ایناهاش،
دفتر مشق حسن !
چون نگاهش کردم، عالی و خوش خط بود
غرق در شرم و خجالت گشتم
جای آن چوب ستم، بردلم آتش زده بود
سرخی گونه او، به کبودی گروید ...
صبح فردا دیدم
که حسن با پدرش و یکی مرد دگر
سوی من می آیند ...
خجل و دل نگران،
منتظر ماندم من
تا که حرفی بزنند
شکوه ای یا گله ای، یا که دعوا شاید
سخت در اندیشه ی آنان بودم
پدرش بعدِ سلام،
گفت : لطفی بکنید،
و حسن را بسپارید به ما
گفتمش، چی شده آقا رحمان ؟؟؟
گفت : این خنگ خدا
وقتی از مدرسه برمی گشته
به زمین افتاده
بچه ی سر به هوا،
یا که دعوا کرده
قصه ای ساخته است
زیر ابرو و کنار چشمش،
متورم شده است
درد سختی دارد،
می بریمش دکتر
با اجازه آقا ...
چشمم افتاد به چشم کودک ...
غرق اندوه و تاثر گشتم
منِ شرمنده معلم بودم
لیک آن کودک خرد وکوچک
این چنین درس بزرگی می داد
بی کتاب ودفتر …
من چه کوچک بودم
او چه اندازه بزرگ
به پدر نیز نگفت
آنچه من از سرخشم، به سرش آوردم
عیب کار از خود من بود و نمیدانستم
من از آن روز معلم شده ام …بعد از آن هم دیگر در کلاس درسم
نه کسی بد اخلاق نه یکی تنبل بود او به من یاد بداد درس زیبایی را ...
که به هنگامه ی خشم
نه به دل تصمیمی
نه به لب دستوری
نه کنم تنبیهی
یا چرا اصلا من عصبانی باشم
با محبت شاید، گره ای بگشایم
با خشونت هــرگــز ...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1391ساعت 23:6  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

درس پند آموز روباه وخروس یادش به خیر

جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست ...
عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید: چه می بینی؟
گفت: آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می گیرد.
بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟
گفت: خودم را می بینم !
عارف گفت: ولی دیگر دیگران را نمی بینی !
آینه و پنجره هر دو از یک ماده ی اولیه ساخته شده اند و آن چیزی نیست جز "شیشه"
اما در آینه لایه ی نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی
این دو شی شیشه ای را با هم مقایسه کن :
وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها احساس محبت می کند.
اما وقتی از جیوه (یعنی ثروت) پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند !
تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش جیوه ای را از جلو چشم هایت برداری، تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1391ساعت 23:4  توسط اسحاق زارعی . بتول شاعری  | 

مطالب قدیمی‌تر